Pengertian Wakaf. Wakaf merupakan salah satu cara ibadah atau cara menghampiri diri kepada Allah(taqarrub ilallah)menerusi harta kekayaan. Wakaf juga merupakan salah satu ibadah yang awal di dalam Islam yang diizinkan oleh syarak.

pengertian wakaf

Imej via Pixabay

Dengan itu amalan ini telah menjadi satu tradisi kepada para pemerintah dan hartawan-hartawan muslimin di abad-abad dan pertengahan Islam. Khususnya di negara-negara Arab dan Asia Tengah. Sehingga dikebanyakan negara Arab ditubuhkan satu kementerian khas untuk mengendalikan urusan harta wakaf. Disebabkan harta wakaf yang terlalu banyak dan tidak terurus.

Pengertian Wakaf (ISTILAH)

Pengertian Wakaf(Istilah). Wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat. Di samping mengekalkan sumber fizikalnya, untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah S .W.T .

Jadi dapat disimpulkan bahawa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat. Atau harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Syarat Wakaf

Sebelum berlanjut ke syarat wakaf, ada beberapa rukun wakaf yang harus Anda penuhi sebelum memberikan wakaf, berikut ulasannya.

 1. Orang yang berwakaf Adapun orang yang mau mewakafkan hartanya harus memiliki beberapa syarat sebagai berikut ini :
 • Memiliki kuasa penuh atas harta yang akan diwakafkan.
 • Berakal sehat
 • Baligh
 • Mampu bertindak secara hukum
 1. Benda yang diwakafkan Dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh benda yang akan diwakafkan.
 • Barang yang diwakafkan adalah barang berharga.
 • Pasti diketahui kadarnya
 • Harta yag diwakafkan memiliki pemilik.
 • Harta itu harus harta sendiri yang tidak memakan harta milik orang lain.
 1. Orang yang menerima wakaf.

Ada beberapa kriteria atau syarat untuk orang yang akan menerima wakaf. Di antaranya adalah muslim, orang yang berhak menerima wakaf, orang bodoh atau budak, dan untuk kepentingan agama Islam.

 1. Ikrar wakaf.

Sedangkan untuk ikrar wakaf harus diucapkan oleh orang yang ingin mewakafkan hartanya. Dengan mengucapkan ikrar wakaf secara tegas, mengerti maksudya dan bisa didengar oleh saksi.

 1. Saksi

Saksi dalam wakaf pun memiliki syarat seperti sehat, muslim, berakal, baligh dan mengerti mengenai hukum wakaf.

Macam-Macam Wakaf

Adapun beberapa macam wakaf yang perlu kalian ketahui, sebagai berikut.

 1. Wakaf ahli
  Untuk jenis yang pertama, adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial. Dalam lingkungan keluarga atau kerabat sendiri.
 2. Wakaf khairi
  Sedangkan untuk wakaf jenis kedua adalah yang bertujuan untuk kepentingan umum. Dan penggunaannya benar-benar untuk beribadah pada Allah.

Tujuan Wakaf

Ada beberapa tujuan wakaf yang bermanfaat untuk kaum muslim dan agama Islam yaitu.

 1. Memperbanyak harta untuk kemaslahatan umum dan khusus sehingga menjadikan pebuatan manusia tidak terpotong pahalanya hingga kematian datang.
 2. Pemberian wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri oleh keraguan-keraguan. Kerana hal itu merupakan bukti danya kebaikan dan kedemawanan seseorang dengan rasa tulus dan ikhlas.
 3. Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta.

Fungsi Wakaf

Wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Rukun-Rukun Wakaf

1. Pewakaf (Al-Wakif)
2. Harta yang diwakafkan (Al-Mawquf)
3. Penerima manfaat wakaf (Al-Mawquf’alaih)
4. Lafaz Akad ( Al-Sighah)
Copy

Penulis: Nor Ariffin Hamzah

Penulis blog yang suka kongsi bagaimana hobi boleh jadi duit.

Tinggalkan Komen!


Langgan Info Kami

Berkaitan


.